Monthly Archives: April 2016

Multi-Tenant Application in SQL Server 2016

پیاده سازی Multi-Tenant Application و مدیریت داده‌های مشتریان مختلف در یک بانک اطلاعاتی، پیچیدگی‌های فراوانی دارد. در نسخه SQL Server 2016 امکانی به نام (RLS (Row-Level Security اضافه شده که این موضوع را بسیار ساده‌تر کرده است. لینک زیر توضیح می‌دهد که چگونه با استفاده از این امکان می‌توان امنیت داده‌ها را در سطح رکورد فراهم کرد. با استفاده از این قابلیت‌ می‌توان برنامه‌هایی برای چندین مشتری که اطلاعات آنها در یک بانک اطلاعاتی نگهداری می شوند، تولید کرد.

https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4004/sql-server-2016-row-level-security-introduction