Monthly Archives: May 2016

System-Versioned using SQL Server 2016

امکان Temporal یکی از ویژگی‌های بانک اطلاعاتی رابطه‌ای است که در سال 2011 توسط ANSI SQL معرفی شد. ولی شرکت مایکروسافت در سال 2016 و پس از پنج سال آن را با عنوان Temporal Table که با نام System-Versioned نیز شناخته می شود، به SQL Server اضافه کرد. Temporal Tables را نباید با Temporary Tables اشتباه گرفت، این دو هیچ ربطی به هم ندارند. این ویژگی جدید، این امکان را فراهم می کند تا SQL Server 2016 بصورت خودکار تاریخچه اطلاعات را نگهداری کند. البته باید این موضوع را در نظر گرفت که با استفاده از این ویژگی رشد اطلاعات بسیار زیاد خواهد بود و شما را مجبور خواهد کرد تا برای Storage هزینه کنید.
لینک زیر سناریوهایی که می توان با استفاده از این تکنولوژی پیاده سازی نمود را شرح می دهد.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt631669.aspx