Using T-SQL Window Functions and Framing to Improve Performance

Window Function در SQL Server 2005 معرفی شد و در SQL Server 2012 ارتقا پیدا کرد و قابلیت framing نیز به آن اضافه شد. با به کار بردن Window Function می توان کوئری هایی به مراتب بهینه نوشت و با استفاده درست از framing نیز کوئری را بهینه تر کرد. در لینک زیر Kathi Kellenberger به خوبی و با مثال هایی توضیح می دهد که Window Function ها چطور کار میکنند و در یک مثال فوق العاده نشان می دهد که چطور می توان با framing میزان logical reads را کم کرد. در این مثال مشاهده خواهید کرد که مقایسه کارایی نوشتن کوئری با تکنیک های متفاوت مانند

Window function with default frame, Correlated sub-query, Cursor solution و Window function with ROWS

چگونه خواهد بود و قطعا شگفت زده خواهید شد.

https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/t-sql-programming/t-sql-window-functions-and-performance/


So, what do you think ?